Menu Close

Põlisrahvad Eesti Maadel

Eesti Vabariigis, kus me kodanikena elame on tegevust alustanud  mitmed erinevad liikumised, mille  eesmärgiks on meie  Maade ja põlisrahvaste õiguste kaitse läbi enesemääramise. Seda põhjusel, et ametlik Eesti ei tunnusta, ei oma põhiseaduse ega muude seadustega oma territooriumil ühtegi põlisrahvast, siis  on siinsetel põlisrahvastel viimane aeg rahvusvahelisest õigusest kaitset leida. Selle juures peame oluliseks Eesti Vabariigi põhiseaduses ette nähtud Eesti kultuuri ja keele kaitsmist läbi aegade, tuues välja meie põlisrahvaste lahutamatu osa selles.   

-Miks see vajalik on?

Kuna Põlisrahvaks olemisega kaasnevad teatud kohustused kuid ka õigus kaitsta ning korraldada oma elu, siis näeme selles suurt võimalust saada jälle peremeesteks omal maal.

Põlisrahva  subjektiks  on meie Maade (1920 maakondade) kihelkondades elavad inimesed, kes läbi elavate ja meie hulgast lahkunud esivanemate omavad katkematut sidet oma Maaga.

Esimene ülesanne on moodustada kõigis meie Maade kihelkondades vähemalt kolmest põlisest elanikust koosnevad tuumrühmad. Maade all tunneme me kõiki oma Maakondi eraldi.

Põlisrahva enesemääramise korralduslikuks aluseks on vähemalt kolme liikmeline kihelkonna tuumrühm, mis moodustub järgmistele nõuetele vastavalt;
Tuumrühma saavad esindada kohalikud inimesed:

  1. kelle vähemalt üks esivanem oli aastaks 1924 (kihelkondade kaotamise aasta) pärit esindatavast kihelkonnast.
  2. põlisrahvast inimene, kellel on vähemalt kahe esivanema kaudu aastaks 1924 seos mõne teise Maa kihelkonnaga ja ta on ise 15 aastat järjest elanud esindatavas kihelkonnas.
  3. põlisrahvast inimene, kelle päritolu mõne muu kihelkonna kaudu on tõendatav 1924 aasta seisuga kahe esivanemaga ja ta omab lapsi esindatavasse kihelkonda kuuluva põlisrahvast põlvneva kaasaga. 
  • Kihelkonna tuumrühma moodustanud inimesed on sellega taastanud kihelkonnarahva algupärase ja põlisrahva elukorraldust edasiselt võimaldava algatuse.
  • Tuumrühmal on kihelkonna põlisrahva õigusega alus arvata enda hulka neid inimesi, kes oma senise olemuse ja tegemistega on tõestanud enda kuulumist kihelkonna kogukonda.
  • Tuumrühmaga liitunud inimesed omandavad sellega kõik kihelkonnarahva/põlisrahva õigused ja kohustused.

Maarahva Platvormi abil soovime lihtsustada koostööd, võimaldada olulise info vahetut liikumist, esiletõstmist ja kättesaadavust eri maakondade- ja kihelkonnarahvaste vahel, tutvustada põlisrahvaste õigusi ja seeläbi aidata teineteisel tagada põlisrahvaste õiguste kaitse.

Kodulehel oleva vormi kaudu on võimalik esitada liitumistaotlus enda kodukihelkonna tuumrühmaga liitumiseks. Tuumrühma puudumisel toetame Teid tuumrühma algatamiseks vajalike tegevuskavade ja teadmistega.
Kui Teie kodukihelkonnas veel tuumrühma moodustatud ei ole, teavitame asjaosalisi kolme põlise kihelkonnaliikme sooviavalduse laekumisest, et saaksite kohtuda, tutvuda ja liikuda edasi kihelkonna tuumrühma asutamisega.
Toetajaks ja tuumrühma tunnistajaks on oodatud kõiki Eestimaa elanikud, kes tunnustavad põlisrahvaste õiguseid.

Peale vähemalt kolme (soovitatavalt kõigi) kihelkondliku tuumrühma moodustamist Maal, saavad kihelkonnarahvad teostada põlisrahva enesemääramise oma Maal ja valida enda hulgast esindajad oma Maa esinduskogu töös osalemiseks.

See on ülevaade enesemääramisest ja see vastab vajadusele põlisrahvana organiseerumisel määrata ära kindel maa-ala, millega seonduvalt põline ollakse.
Põlisena ei saa ennast määrata Eesti Vabariigi kogu territooriumi ulatuses, sest siis ei ole võimalik oma põlisrahva esinduskogu selline kokkukutsumine, kus esinduskogu olemus arvestaks kohaliku eripära ja kokkukuuluvus tundega.


Ootame ka asjast huvitatud arendajaid ja programmeerijaid oma meeskonnaga liituma! Plaanid on suured, abikäsi aga vähe.

Küsimuste ja arendusettepanekute korral liituge meie Telegrami kanaliga: t.me/Maarahvas

Alusdokumendid sisaldavad palju huvitavat, nt Eesti Vabariigi ametkondade vastuseid põlisrahvaste temaatikal, ariktleid, rahvusvaheliselt sõlmitud deklaratsioone & konventsioone, näidisdokumendid tuumrühmade asutamise – ja Eesti Maade põlisrahvaste enesemääramise kohta.

Tutvuge lähemalt ka all oleva 1920. aasta kaartiga, mis Johan Laidoneri ääremärkuste kohaselt oli olulise tähtsusega Eesti Vabariigile suurriikide De Jure tunnustuse saamisel. Sellel kaartil kujutatud Maade ja kihelkondade piirid kuuluvad kolonisatsioonieelsesse ajajärku.

Seega on meil võimalik sellel kaartil kujutatud Maade põlisrahvad De Jure välja kuulutada, tuginedes nende Maade kihelkondades elanud ja elavatele põlistele elanikele ja nende vabatahtlikule enesemääramisele. Seejuures saame põlisrahvana toetuda Eesti Vabariigi poolt allkirjastatud siduvatele rahvusvahelise õiguse poolt tunnistatud kokkulepetele.

Meil tuleb viivitamatult asuda tegutsema ja organiseeruda! Meil tuleb kuulutada välja Eesti Maadel elavad põlisrahvad, et tagada meie Maade ja rahvaste püsimine läbi aja!

Jõudu Tööle Maarahvas!

slider image