Menu Close

Manifest Eestimaa Rahvastele 1918

Manifest Eestimaa rahwastele.

Eesti rahwas ei ole aastasadade jooksul kaotanud tungi iseseiswuse järele. Põlwest-põlwe on temas kestnud salajane lootus, et hoolimata pimedast orja ööst ja wõeraste rahwaste wägiwalla walitsusest, weel kord Eestis aeg tuleb, mis „kõik peerud kahel otsal lausa lööwad lõkendama” ja et kord Kalew koju jõuab oma lastel õnne tooma.

Nüüd on see aeg käes.

Ennekuulmata rahwaste heitlus on Wene tsaaririigi pehastanud alustoed põhjani purustanud. Üle Sarmatia lagendiku laiutab end häwitaw korralagedus, ähwardades oma alla matta kõiki rahwaid, kes endise Weneriigi piirides asuwad. Lääne poolt lähenewad Saksamaa wõidukad wäed, et Wenemaa pärandusest omale osa nõuda ja kõige päält just Baltimere rannamaid oma alla wõtta.

Sell saatuslikul tunnil on Eesti Maapäew, kui maa ja rahwa seaduslik esitaja, ühemeelsele otsusele jõudes rahwawolituse alusel seiswate Eesti politiliste parteidega ja organisatsionidega, toetades rahwaste enesemääramise õiguse pääle, tarwilikuks tunnistanud, Eesti maa ja rahwa saatuse määramiseks järgmisi otsustawaid samme astuda:

Eestimaa, tema ajaloolistes ja etnografilistes piirides, kuulutatakse tänasest pääle iseseiswaks demokratliseks wabariigiks.

Iseseiswa Eesti wabariigi piiridesse kuuluwad: Harjumaa, Läänemaa, Järwamaa, Wirumaa ühes Narwa linna ja tema ümbruskonnaga, Tartumaa, Wõrumaa, Wiljandimaa ja Pärnumaa ühes Läänemere saartega — Saare — Hiiu ja Muhumaaga ja teistega, kus Eestirahwas suures enamuses põliselt asumas. Wabariigi piiride lõpulik ja üksikasjalik kindlaks määramine Lätimaa ja Weneriigi piiriäärsetes maakohtades sünnib rahwahääletamise teel, kui praegune ilmasõda lõppenud.

Eeltähendatud maakohtades on ainsamaks kõrgemaks ja korraldawaks wõimuks Eesti Maapäewa poolt loodud rahwawõim Eestimaa päästmise komitee näol.

Kõigi wabariikide ja rahwaste wastu tahab Eesti wabariik täielikku politilist erapooletust pidada, ja loodab ühtlasi kindlasti, et tema erapooletus nende poolt niisama ka täielikku erapooletusega wastatakse.

Eesti sõjawägi wähendatakse selle määrani, mis sisemise korra alalhoidmiseks tarwilik. Eesti sõjamehed, kes Wene wägedes teeniwad, kutsutakse koju ja demobiliseeritakse.

Kuni Asutaw Kogu, kes üleüldise, otsekohese, salajase ja proportsionaalse hääletamise põhjal kokku astub, maawalitsemise korra lõpulikult kindlaks määrab, jääb kõik walitsemise ja seaduse andmise wõim Eesti Maapäewa ja selle poolt loodud Eesti Ajutise Walitsuse kätte, kes omas tegewuses järgmiste juhtmõtete järele peab käima:

1) Kõik Eesti wabariigi kodanikud, usu, rahwuse ja politilise ilmawaate pääle waatamata, leiawad ühtlast kaitset wabariigi seaduste ja kohtute ees.

2) Wabariigi piirides elawatele rahwuslistele wähemustele wenelastele, sakslastele, rootslastele, juutidele ja teistele kindlustatakse nende rahwuskulturilised autonomia õigused.

3) Kõik kodaniku wabadused, sõna-, trüki, usu-, koosolekute, ühisuste, liitude ja streigide wabadused, niisama isiku ja kodukolde puutumatus peawad kogu Eesti riigi piirides wääramata maksma seaduste alusel, mida walitsus wiibimata peab wälja töötama.

4) Ajutisele Walitsusele tehtakse ülesandeks wiibimata kohtuasutusi sisse seada kodanikkude julgeoleku kaitseks. Kõik politilised wangid tulewad otsekohe wabastada.

5) Linna maakonna ja walla omawalitsuse asutused kutsutakse wiibimata wägiwaldselt katkestatud tööd jatkama.

6) Omawalitsuste all seisew rahwamiilits tuleb awaliku korra alalhoidmiseks otsekohe elusse kutsuda, niisama ka kodanikkude enesekaitse organisatsionid linnades ja maal.

7) Ajutisele Walitsusele tehtakse ülesandeks wiibimata seaduse eelnõud wäljatöötada maaküsimuse, töölisteküsimuse, toitlusasjanduse ja rahaasjanduse küsimuste lahendamiseks laialistel demokratlistel alustel.

Eesti! Sa seisad lootusrikka tulewiku läwel, kus sa wabalt ja iseseiswalt oma saatust määrata ja juhtida wõid! Asu ehitama oma kodu, kus kord ja õigus walitseks, et olla wääriliseks liikmeks kultura-rahwaste peres! Kõik kodumaa pojad ja tütred, ühinege kui üks mees kodumaa ehitamise pühas töös! Meie esiwanemate weri ja higi, mis selle maa eest walatud, nõuab seda, meie järeltulewad põlwed kohustawad meid selleks.

Su üle Iumal walwaku
Ia wõtku rohkest õnnista
Mis iial ette wõtad sa
Mu kallis isamaa!

        Elagu iseseisew demokraatline Eesti wabariik!
        Elagu rahwaste rahu!

Eesti Maapäewa Wanemate Nõukogu.

Tallinnas, 21 weebruaril 1918.